Skip to main content

KESTÄVÄ KEHITYS KUUSAMON LUKIOSSA

Kuusamon lukiossa käynnistyi ympäristöjärjestelmän rakentaminen vuonna 2002, jolloin tehtiin ympäristökatselmus. Tämän jälkeen perustettiin koululle ympäristöryhmä, johon kuului opettajia ja opiskelijajäsen. Työtä jatkoi ympäristövastaava ja oppilaskunta. Tällä hetkellä koululla on kestävän kehityksen ryhmä, jossa on yksi opiskelijakunnan jäsen, opettajia ja muun henkilökunnan jäsen.

Aluksi joka lukuvuodelle laadittiin ympäristöohjelma, johon kirjattiin ympäristötavoitteet ja toimenpidesuunnitelma. Nykyään joka lukuvuodelle laaditaan kestävän kehityksen ohjelma, johon on kirjattu teemat ja niihin liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu ja seuranta.

Kuusamon lukiolle myönnettiin vuonna 2006 ympäristösertifikaatti OKKA-säätiön toimesta. Sertifikaatti oli osoitus siitä, että oppilaitos hoitaa ympäristöasioitaan esimerkillisesti. Sertifikaatin vaatimukset perustuivat ympäristökriteereihin, joissa tarkasteltiin ympäristöasioiden huomioon ottamista johtamisessa, opetuksessa ja arjessa. Sertifikaatin saaminen edellytti, että oppilaitos tekee itsearvioinnin ja laatii siitä raportin. Lisäksi ulkoinen auditoija suoritti arvioinnin oppilaitoksessa.

Vuonna 2010 Kuusamon lukiolle myönnettiin ensimmäinen kestävän kehityksen sertifikaatti, joka uusittiin vuosina 2014 ja 2016. Sertifikaattia haetaan OKKA-säätiöltä. Sertifikaatin myöntäminen perustuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että oppilaitos tekee itsearvioinnin tarkoitusta varten laadituilla arviointilomakkeilla. Sertifiointiin liittyy myös ulkoinen arviointi eli auditointi, jossa riippumaton auditoija tarkastaa oppilaitoksen itsearviointiraportin ja suorittaa arvioinnin oppilaitoksessa. Arvioinnilla todennetaan, että oppilaitos täyttää kriteerien vaatimukset. Lisäksi auditoija antaa oppilaitokselle palautetta toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Oppilaitosten ympäristösertifioinnista on koottu tietoa osoitteeseen: www.koulujaymparisto.fi

KEKE-POSSU

Keke-possu on lukion kestävän kehityksen maskotti.

AGENDA 2030 -TAVOITTEET

Mitä kestävä kehitys on?

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran YK:n Brundtlandin komissiossa 1987. Komission työstä sai alkunsa prosessi, joka on edennyt vuorovaikutteisesti eteenpäin niin valtioissa, kunnissa kuin kansainvälisissä yhteyksissäkin. Kestävän kehityksen politiikka on kehittynyt ja muotoutunut vähitellen yhä kattavammaksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi.

Taloudellinen kestävyys

Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan keskeisille toiminnoille. Siihen pitkäjänteisesti tähtäävä talouspolitiikka luo otolliset olosuhteet kansallisen hyvinvoinnin vaalimiselle ja lisäämiselle.

Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalista kestävyyttä vaalivat mekanismit taas auttavat osaltaan lievittämään niitä vaikeuksia, joita nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa voi syntyä.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Yhä jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen ovat maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden haasteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii suuria ponnistuksia sekä yksittäisiltä valtioilta että kansainväliseltä yhteisöltä.

Kestävään kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka taloudellinen ja muu yhteiskunnan kehitys edistää maan asukkaiden hyvinvointia. Kansalaisten perushyvinvointi on yksi tärkeä edellytys ekologisen kestävyyden edistämiselle ja sen yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydelle.

Teksti osoitteesta: kestavakehitys.fi/kestava-kehitys

Ekologinen kestävyys

Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.

Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi haittojen kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OPPIMISPOLKU

Oppimispolku on kestävän kehityksen tavoitteen pohdintaa. Oppimispolku sisältää ajatuksia siitä, mikä on opiskelijan tavoite kestävän kehityksen tiedollisten valmiuksien, ajattelun taitojen ja kokemusten osalta lukion eri vaiheissa. Oppiminen rakentuu aikaisemmin opitulle.

Pohja on luotu peruskoulussa: tieto ja kokemuksia kestävästä kehityksestä, kestävä elämäntapa.
Opiskelija ymmärtää ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden.

 • havaitsee ympäristössä ja ihmisen hyvinvoinnissa tapahtuvat muutokset
 • osaa selvittää syitä ja seurauksia sekä toimia elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 
 • osaa arvioida oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjen vaikutuksia
 • osaa omaksua kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja
 • on oppinut edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä
 • ymmärtää hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla
 • ymmärtää että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuutta
 • toimii rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen:
Kestävä kehitys on luonnollinen osa opiskelijan toimintaa

 • osaa toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi
 • oppii arvostamaan omaa kotiseutuaan
 • on terve luontosuhde sekä näkemys asioiden globaaleista yhteyksistä
 • ymmärtää kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyyden sekä rakentaa osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle
 • ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelija:

a) Tiedolliset valmiudet

 • opiskelija suorittaa pääosin pakollisia kursseja, valitsee kursseja vapaasti
 • oppimispolut muodostuvat koko lukion ajan hyvin yksilöllisiksi
 • eri oppiaineissa opitaan lisää kestävästä kehityksestä

b) Ajattelun taidot

 • pakollisilla kursseilla ajankohtaisia ongelmia kotiseudulla, kotimaassa, maailman tasolla
 • kyky hahmottaa kestävän kehityksen kysymyksiä kehittyy käytännössä
 • opiskelijalla on terveelliset elämäntavat, tiedostava luonne ja halu oppia uutta
 • opiskelija on suvaitsevainen erilaisuutta kohtaan
 • opiskelija oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja omasta ympäristöstään

c) Toiminnan taidot ja kokemukset

 • opiskelija on oppilaskunnan kautta mukana kouluyhteisön kehittämisessä
 • opiskelija tutustuu koulun ympäristötoimintaan
 • opiskelija oppii roskien lajittelun ja kierrättämisen
 • opiskelija oppii kirjojen kierrättämisen

Toisen vuosikurssin opiskelija:

a) Tiedolliset valmiudet

 • opiskelija valitsee edelleen pakollisia kursseja, mutta alkaa suorittaa myös syventäviä kursseja
 • oppimispolut muodostuvat hyvin yksilöllisiksi
 • tiedonhakuvalmiudet kasvavat tutkivan oppimisen kautta

b) Ajattelun taidot

 • perustyön vuosi, mahdollisuus hankkia kokemusta erilaisesta kulttuurista vaihto-opiskelun kautta
 • eri oppiaineissa pohditaan ympäristöön, talouteen ja kehitykseen liittyviä ongelmia ja riskejä ja niihin ratkaisuja
 • useiden oppiaineiden näkökulmien yhdistämistä
 • opetuksessa korostetaan aktiivisen kansalaisuuden ja henkilökohtaisten kestävien valintojen merkitystä

c) Toiminnan taidot ja kokemukset

 • erilaiset oppimisympäristöt mukana opetuksessa syventävillä kursseilla
 • KUVE-kurssi, jonka aiheena Kuusamon vesistöt, Luontoliikunta, leirikoulut, ympäristöteemapäivä

Abiturientti:

a) Tiedolliset valmiudet

 • opiskelija suorittaa viimeisiä pakollisia kursseja ja enimmäkseen syventäviä kursseja
 • oppimispolut hyvin yksilöllisiä
 • useimpien kestävän kehityksen aiheiden tiedot tulisi olla huipussaan

b) Ajattelun taidot

 • tavoitteena aikuismainen kypsyys
 • opiskelijan tulisi pystyä kriittiseen pohdintaan ja tiedon arviointiin kestävän kehityksen kysymysten ymmärtämisessä

c) Toiminnan taidot ja kokemukset

 • kestävän kehityksen aiheiden havainnollistamista niin, että nuori ymmärtää miten toimia käytännön elämässä

Kohti aikuisuutta:

 • opiskelija on saanut hyvät tiedot ja kokemuksia kestävästä kehityksestä
 • entistä koulua muistetaan ympäristökouluna tai kestävää kehitystä korostaneena kouluna