Skip to main content

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OPPIMISPOLKU

Oppimispolku on kestävän kehityksen tavoitteen pohdintaa. Oppimispolku sisältää ajatuksia siitä, mikä on opiskelijan tavoite kestävän kehityksen tiedollisten valmiuksien, ajattelun taitojen ja kokemusten osalta lukion eri vaiheissa. Oppiminen rakentuu aikaisemmin opitulle.

Pohja on luotu peruskoulussa: tieto ja kokemuksia kestävästä kehityksestä, kestävä elämäntapa.
Opiskelija ymmärtää ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden.

 • havaitsee ympäristössä ja ihmisen hyvinvoinnissa tapahtuvat muutokset
 • osaa selvittää syitä ja seurauksia sekä toimia elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 
 • osaa arvioida oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjen vaikutuksia
 • osaa omaksua kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja
 • on oppinut edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä
 • ymmärtää hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla
 • ymmärtää että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuutta
 • toimii rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen:
Kestävä kehitys on luonnollinen osa opiskelijan toimintaa

 • osaa toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi
 • oppii arvostamaan omaa kotiseutuaan
 • on terve luontosuhde sekä näkemys asioiden globaaleista yhteyksistä
 • ymmärtää kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyyden sekä rakentaa osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle
 • ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelija:

a) Tiedolliset valmiudet

 • opiskelija suorittaa pääosin pakollisia kursseja, valitsee kursseja vapaasti
 • oppimispolut muodostuvat koko lukion ajan hyvin yksilöllisiksi
 • eri oppiaineissa opitaan lisää kestävästä kehityksestä

b) Ajattelun taidot

 • pakollisilla kursseilla ajankohtaisia ongelmia kotiseudulla, kotimaassa, maailman tasolla
 • kyky hahmottaa kestävän kehityksen kysymyksiä kehittyy käytännössä
 • opiskelijalla on terveelliset elämäntavat, tiedostava luonne ja halu oppia uutta
 • opiskelija on suvaitsevainen erilaisuutta kohtaan
 • opiskelija oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja omasta ympäristöstään

c) Toiminnan taidot ja kokemukset

 • opiskelija on oppilaskunnan kautta mukana kouluyhteisön kehittämisessä
 • opiskelija tutustuu koulun ympäristötoimintaan
 • opiskelija oppii roskien lajittelun ja kierrättämisen
 • opiskelija oppii kirjojen kierrättämisen

Toisen vuosikurssin opiskelija:

a) Tiedolliset valmiudet

 • opiskelija valitsee edelleen pakollisia kursseja, mutta alkaa suorittaa myös syventäviä kursseja
 • oppimispolut muodostuvat hyvin yksilöllisiksi
 • tiedonhakuvalmiudet kasvavat tutkivan oppimisen kautta

b) Ajattelun taidot

 • perustyön vuosi, mahdollisuus hankkia kokemusta erilaisesta kulttuurista vaihto-opiskelun kautta
 • eri oppiaineissa pohditaan ympäristöön, talouteen ja kehitykseen liittyviä ongelmia ja riskejä ja niihin ratkaisuja
 • useiden oppiaineiden näkökulmien yhdistämistä
 • opetuksessa korostetaan aktiivisen kansalaisuuden ja henkilökohtaisten kestävien valintojen merkitystä

c) Toiminnan taidot ja kokemukset

 • erilaiset oppimisympäristöt mukana opetuksessa syventävillä kursseilla
 • KUVE-kurssi, jonka aiheena Kuusamon vesistöt, Luontoliikunta, leirikoulut, ympäristöteemapäivä

Abiturientti:

a) Tiedolliset valmiudet

 • opiskelija suorittaa viimeisiä pakollisia kursseja ja enimmäkseen syventäviä kursseja
 • oppimispolut hyvin yksilöllisiä
 • useimpien kestävän kehityksen aiheiden tiedot tulisi olla huipussaan

b) Ajattelun taidot

 • tavoitteena aikuismainen kypsyys
 • opiskelijan tulisi pystyä kriittiseen pohdintaan ja tiedon arviointiin kestävän kehityksen kysymysten ymmärtämisessä

c) Toiminnan taidot ja kokemukset

 • kestävän kehityksen aiheiden havainnollistamista niin, että nuori ymmärtää miten toimia käytännön elämässä

Kohti aikuisuutta:

 • opiskelija on saanut hyvät tiedot ja kokemuksia kestävästä kehityksestä
 • entistä koulua muistetaan ympäristökouluna tai kestävää kehitystä korostaneena kouluna

KEKE-POSSU

Keke-possu on lukion kestävän kehityksen maskotti.